سوراخهای موجود در آجر باعث قفل شدن میلگرد در آجر می شود، که برای مقاومت در برابر زلزله حائز اهمیت است.
آجر نما 10 سوراخ را می توان در ابعاد و رنگهای مختلف تهیه نمود.